Обучени с ваучери

1,630

Придобили компютърни умения

1,250

Знаят нов чужд език

560

С нова професия