„КОМП – Добрева и съдружие” СД е основана през 1990 г.  с основни дейности разработка на софтуер, уеб сайтове и организиране и провеждане на курсове за чуждоезиково и компютърно обучение.

През 2003 година центърът за професионално обучение (ЦПО) към „КОМП – Добрева и съдружие” получава лиценз за провеждане на обучение за придобиване на професии от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Вече 27 години „КОМП – Добрева и съдружие” работи за повишаване на езиковите и професионални знания и умения на ученици и възрастни. В учебния ни център са проведени обучения на десетки хиляди лица, служители на фирми от всички сектори на икономиката, държавни институции и безработни лица.

ЦПО към „КОМП – Добрева и съдружие” непрекъснато развива и усъвършенства програмите си за обучение и предоставя иновативни услуги и методи, а от 2015 г. функционира вътрешна система за осигуряване на качеството.

Документите издавани от ЦПО към „КОМП – Добрева и съдружие” са съобразени с Единна Квалификационна Рамка, която отговаря на европейските стандарти за продължаващо обучение и образование прието през май 2005 г. в Берген – Болонски процес. Гъвкавостта на европейската квалификационна рамка осигурява и улеснява признаването и трансфера на квалификации в ПОО и в общото /средно и висше/ образование.