В периода 2010 – 2015 г. повече от 1400 лица са обучени с ваучери на чужди езици, дигитални компетентности и професионално обучение по проекти на Агенция по заетоста /Аз мога, Аз мога повече, Развитие и Подкрепа за предприемчивите Българи/

В периода 2003 – 2009 г. над 1600 безработни лица са включени в квалификационни и професионални обучения проведени от „КОМП – Добрева и съдружие“ СД по национални и регионални програми:

 • НП „Компютърно обучение на младежи“
 • Регионална програма „Шанс за младите хора в Ивайловград“
 • Регионална програма „Ограмотяване, квалификация и заетост“
 • НП за обучение и заетост на хора с трайни увреждания
 • Проект „Стимулиране на самостоятелна стопанска дейност на жени за оказване на услуги при отглеждане на деца“
 • проект „Красива България“ II на ПРООН

„КОМП – Добрева и съдружие“ СД има дългогодишен опит в управление на проекти, финансирани от ЕС, Световна банка:

 • „Развитие на прототип на интернет платформа“, по проект „Интернет Бизнес Информационна Система (ИБИС)“, ИД № 2007 CB16IPO008 2013 3 065 по трансгранично сътрудничество България  – Турция
 • Партньор по проект BG 2006/018-343.10.01-1.38, „Квалифициран персонал-просперираща фирма” на фирма “Никадон” ООД
 • Партньор по проект BG2006/018-343.10.01-1.30 „Професионално обучение и заетост във фирма “Лектра “ ООД“
 • Партньор по проект BG2005/017-353.10.01-1.114 “Изграждане на производствена база за преработка на биологична орехова ядка в гр. Угърчин”
 • Подизпълнител на Проект BG 2005/017-453.01.02/GS PHARE Cross-Border Cooperaration Programme Bulgaria – Turkkey 2005 “Grant Scheme for Promotion of Sustanable Development in Strandja Mountain Area”
 • Подизпълнител на Проект BG 2004/016-919.05.01.01.015 “TELMI”INTEREG III B CADSES PROJECT, ТП 5.7.2
 • проект N918034090714 „Виртуален бизнес инкубатор в община Крумовград“ и проект N915015080513 „Планиране на местното икономическо развитие на община Маджарово“ по програма Активни услуги на пазара на труда по Заемно споразумение със Световната банка“;
 • проект BG2004016-711.01-2.13 „Виртуален инкубатор за новостартиращ бизнес“ по програма ФАР BG2004016-711.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта“
 • проект BG 0004.03 „Реална възможност за шестдесет броя дългосрочно безработни лица да се върнат на пазара на труда“ по програма ФАР 2000 „Професионално обучение“
 • партньор по проект BG 9915-01-13-004 „Създаване на зона за отдих в гр. Хасково с участието на безработни“ на Община Хасково по програма ФАР – „Проект за заетост в районите със стоманодобивна и минна промишленост BG9915.01“