Обучение за ЗБУТ за длъжностни лица по безопасност и здраве при работа в строителството

Обучение по ЗБУТ на длъжностни лица и членове на групи и комитети по безопасност, съгласно чл. 24 и чл. 26 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, чл. 3 от Наредба № 3 от 27.07 1998 г. и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Обучение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“

Обучение на координатори по безопасност и здраве, за етапа на изпълнението на строежа, съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Обучение за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти, със съществените изисквания за безопасност“

За длъжностни лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. От курса могат да се възползват и ръководители на фирми, проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти.