Форми на обучение – дневна, вечерна

Продължителност 47 учебни часа

Издаван документ – Удостоверение