Обогатете своите знания и опит за работа в офис

Форми на обучение – дневна, вечерна.

Издаван документ – Удостоверение/Сертификат.