Оперативно счетоводство

Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030

Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, ТРЕТА степен на професионална квалификация